Due to the absence or failure of the Law to regulate the rights of victims of torture, and especially the population of inmates, Association of Camp Prisoners of Bosnia and Herzegovina has started a project of reparations – filing individual claims for compensation for non-camp inmates.

The basis for the project reparations were found in acts of international character that relate to the field of human rights (Universal Declaration of Human and Civil Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the European Convention on Human Rights, the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment, the Convention on the Protection of prisoners of War Convention on the protection of Civilian Persons in Time of War, Resolution A / Res 60/147 – Basic principles and guidelines on entitlement to a Remedy and reparation for Victims of Gross Violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian rights and many others. Constitution of Bosnia and Herzegovina (Annex IV of human Rights), as well as the constitutions of the entities are also on the side of the plaintiffs.

The initial activity of this process was the international conference entitled “Reparations for Victims of War – models and recommendations”, which was organized by the Association of Detainees of Bosnia and Herzegovina, held in Sarajevo in September 2006. Participation in the conference was taken by eminent world experts in the field of reparations, and conclusions from the same went in favor of the idea to start a project of reparations, after which we started in early 2007 with the first claims for compensation for non-camp inmates.

From then until the middle of 2013, despite the huge problems and difficulties that we have encountered, filed over 20,000 lawsuits for compensation for non-camp inmates. Lawsuits have been filed in a number of courts in Bosnia and Herzegovina and nearby countries. We have information that so far there are over 2500 first instance verdict, of which over 90% in favor of inmates, about 200 second-instance judgment (the largest number in favor of Detainees), several positive attitudes Supreme Courts in audit procedure, the two made ​​a judgment. On this project, the Alliance collaborates with a team that makes 20 lawyers. Also, in order to achieve better implementation of the project cooperates with civil society organizations in Bosnia and Herzegovina and the region, and dealing with similar issues (HLC Serbia, Association of victims and witnesses of genocide, the Regional Association of Camp Prisoners of Banja Luka and many others).

The fruit of this cooperation is the fact that Montenegro, multimillion-dollar sum compensate prisoners who were detained on its territory, and that we are in front of the Serbian judiciary get a positive verdict on the lawsuit camp inmate who was detained in the camps Šljivovica and Mitar field.

Detainees are interested in submitting claims to compensation for non-pecuniary damage can contact us on our contacts and contacts his mother regional, cantonal and municipal associations.

We emphasize, lawsuits are individual and every detainee in its sole discretion can decide to file or failure to submit a claim for non-pecuniary damage. Association of Camp Prisoners of Bosnia and Herzegovina is a function of membership services, and lawyers, as well as the link between them.
On our website under Documents can find / download some of the judgments and attitudes of the courts in proceedings for reparations.

 

Zbog nepostojanja, odnosno neusvajanja Zakona koji bi regulirao prava žrtava torture, a prvenstveno populacije logoraša, Savez logoraša u Bosni i Hercegovini krenuo je u projekat reparacija – podnošenja pojedinačnih tužbi za naknadu nematerijalne štete logoraša.

Osnov za pokretanje projekta reparacija našli smo u aktima međunarodnog karaktera koji se odnose na oblast ljudskih prava ( Univerzalna deklaracija o pravima čovjeka i građanina, Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, Evropska konvencija o ljudskim pravima, Konvencija protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka, Konvencija o zaštiti ratnih zarobljenika, Konvencija o zaštiti građanskih lica za vrijeme rata, Rezolucija A/Res 60/147 – Osnovna načela i smjernice o utvrđivanju prava na pravni lijek i reparacije žrtava teških kršenja međunarodnog prava ljudskih prava i ozbiljnih povreda međunarodnog humanitarnog prava i mnogi drugi. Ustav Bosne i Hercegovini, ( Anex IV ljudska prava ), kao i Ustavi entiteta također su na strani podnositelja tužbi

Inicijalna aktivnost za ovaj proces bila je međunarodna konferencija pod nazivom “Reparacije za žrtve rata – modeli i preporuke“, koja je, u organizaciji Saveza logoraša u BiH, održana u Sarajevu septembra 2006. godine. Učešće na konferenciji su uzeli eminentni svjetski stručnjaci iz oblasti reparacija, a zaključci sa iste išli su u prilog ideji o pokretanju projekta reparacija, nakon čega smo, početkom 2007. godine krenuli sa prvim tužbenim zahtjevima za naknade nematerijalne štete logoraša.

Od tada pa do polovine 2013. godine, i pored ogromnih problema i poteškoća s kojima smo se susretali, podneseno je preko 20 000 tužbi za naknadu nematerijalne štete logoraša. Tužbe su podnesene na većem broju sudova u Bosni i Hercegovini, odnosno zemalja u regiji. Raspolažemo informacijama da je do sada doneseno preko 2 500 prvostepenih presuda, od kojih je preko 90 % u korist logoraša, oko 200 drugostepenih presuda ( najveći broj u korist logoraša ), nekoliko pozitivnih stavova Vrhovnih sudova u revizionom postupku, te dvije izvršene presude. Na ovom projektu, Savez sarađuje sa timom koji čini 20 advokata. Također, u cilju što kvalitetnije implementacije projekta ostvarujemo saradnju sa organizacijama civilnog društva u Bosni i Hercegovini i regiji, a koje se bave sličnom problematikom ( Fond za humanitarno pravo Srbije, Udruženje žrtava i svjedoka genocida, Regionalni Savez logoraša Banjaluka i mnogi drugi ).

Plod ove saradnje jeste činjenica da Crna Gora, višemilionskim iznosom obeštetila logoraše koji su bili u zatočeništvu na njenoj teritoriji, te da smo i pred srbijanskim pravosuđem dobili jednu pozitivnu presudu po tužbi logoraša koji je bio zatočen u logorima Šljivovica i Mitrovo Polje.

Logoraši zainteresirani za podnošenje tužbenih zahtjeva na naknadu nematerijalne štete mogu nam se obratiti na naše kontakte, kao i kontakte svojim matičnih regionalnih, kantonalnih i općinskih udruženja.

Naglašavamo, tužbe su pojedinačne i svako logoraš po vlastitom nahođenju i procjeni odlučuje se za podnošenje ili nepodnošenje tužbe za naknadu nematerijalne štete. Savez logoraša u Bosni i Hercegovini je u funkciji servisa članstvu, odnosno advokatima, kao i spona između njih.
Na našoj stranici u rubrici dokumenti možete pronaći/preuzeti neke od presuda i stavova sudova u postupcima reparacija.