Zbog nepostojanja, odnosno neusvajanja Zakona koji bi regulirao prava žrtava torture, a prvenstveno populacije logoraša, Savez logoraša u Bosni i Hercegovini krenuo je u projekat reparacija – podnošenja pojedinačnih tužbi za naknadu nematerijalne štete logoraša.

Osnov za pokretanje projekta reparacija našli smo u aktima međunarodnog karaktera koji se odnose na oblast ljudskih prava ( Univerzalna deklaracija o pravima čovjeka i građanina, Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, Evropska konvencija o ljudskim pravima, Konvencija protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka, Konvencija o zaštiti ratnih zarobljenika, Konvencija o zaštiti građanskih lica za vrijeme rata, Rezolucija A/Res 60/147 – Osnovna načela i smjernice o utvrđivanju prava na pravni lijek i reparacije žrtava teških kršenja međunarodnog prava ljudskih prava i ozbiljnih povreda međunarodnog humanitarnog prava i mnogi drugi. Ustav Bosne i Hercegovini, ( Anex IV ljudska prava ), kao i Ustavi entiteta također su na strani podnositelja tužbi

Inicijalna aktivnost za ovaj proces bila je međunarodna konferencija pod nazivom “Reparacije za žrtve rata – modeli i preporuke“, koja je, u organizaciji Saveza logoraša u BiH, održana u Sarajevu septembra 2006. godine. Učešće na konferenciji su uzeli eminentni svjetski stručnjaci iz oblasti reparacija, a zaključci sa iste išli su u prilog ideji o pokretanju projekta reparacija, nakon čega smo, početkom 2007. godine krenuli sa prvim tužbenim zahtjevima za naknade nematerijalne štete logoraša.

Od tada pa do polovine 2013. godine, i pored ogromnih problema i poteškoća s kojima smo se susretali, podneseno je preko 20 000 tužbi za naknadu nematerijalne štete logoraša. Tužbe su podnesene na većem broju sudova u Bosni i Hercegovini, odnosno zemalja u regiji. Raspolažemo informacijama da je do sada doneseno preko 2 500 prvostepenih presuda, od kojih je preko 90 % u korist logoraša, oko 200 drugostepenih presuda ( najveći broj u korist logoraša ), nekoliko pozitivnih stavova Vrhovnih sudova u revizionom postupku, te dvije izvršene presude. Na ovom projektu, Savez sarađuje sa timom koji čini 20 advokata. Također, u cilju što kvalitetnije implementacije projekta ostvarujemo saradnju sa organizacijama civilnog društva u Bosni i Hercegovini i regiji, a koje se bave sličnom problematikom ( Fond za humanitarno pravo Srbije, Udruženje žrtava i svjedoka genocida, Regionalni Savez logoraša Banjaluka i mnogi drugi ).

Plod ove saradnje jeste činjenica da Crna Gora, višemilionskim iznosom obeštetila logoraše koji su bili u zatočeništvu na njenoj teritoriji, te da smo i pred srbijanskim pravosuđem dobili jednu pozitivnu presudu po tužbi logoraša koji je bio zatočen u logorima Šljivovica i Mitrovo Polje.

Logoraši zainteresirani za podnošenje tužbenih zahtjeva na naknadu nematerijalne štete mogu nam se obratiti na naše kontakte, kao i kontakte svojim matičnih regionalnih, kantonalnih i općinskih udruženja.

Naglašavamo, tužbe su pojedinačne i svako logoraš po vlastitom nahođenju i procjeni odlučuje se za podnošenje ili nepodnošenje tužbe za naknadu nematerijalne štete. Savez logoraša u Bosni i Hercegovini je u funkciji servisa članstvu, odnosno advokatima, kao i spona između njih.

Na našoj stranici u rubrici dokumenti možete pronaći/preuzeti neke od presuda i stavova sudova u postupcima reparacija.