Implementacija projekta “Zajedno protiv torture u Bosni i Hercegovini – Mreža“, finansiranog od strane Europske komisije, započela je 01.06.2011. Kako je Komitet protiv torture UN-a u više navrata, a prvi put 2005. godine, upućivao preporuke Bosna i Hercegovina da usvoji Zakon o pravima žrtava torture, a to se uporno ne dešava, odlučili smo pokušati izvršiti dodatni pritisak na vlasti Bosne i Hercegovine da ubrza proces usvajanja ovog zakona. Temelj naših nastojanja su i Univerzalna deklaracija o pravima čovjeka i građanina, Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, Evropska konvencija o ljudskim pravima, Konvencija protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka, Konvencija o zaštiti ratnih zarobljenika, Konvencija o zaštiti građanskih lica za vrijeme rata, Rezolucija A/Res 60/147 – Osnovna načela i smjernice o utvrđivanju prava na pravni lijek i reparacije žrtava teških kršenja međunarodnog prava ljudskih prava i ozbiljnih povreda međunarodnog humanitarnog prava i mnogi drugi. Ustav Bosne i Hercegovini, ( Anex IV ljudska prava ), kao i Ustavi entiteta unutarnji su temelj naših nastojanja.

Mrežu čine slijedeće organizacije:

UG Vive žene Tuzla
Hrvatska udruga logoraša Domovinskog rata u Kantonu Središnja Bosna
Udruga zatočenih-Udruženje logoraša Brčko Distrikta
Savez udruženja logoraša Tuzlanskog kantona
Savez logoraša u Bosni i Hercegovini
Udruženje logoraša Regije Višegrad
Udruženje logoraša Sarajevsko-Romanijske regije

Opći cilj projekta je uspostavljanje partnerskih odnosa sa predstavnicima vlasti ( Parlamentarnom skupštinama na svim nivoima u BiH, resornim ministarstvima na svim nivoima u BiH ( država, entiteti, distrikt ), a u cilju zaštite žrtava torture u BiH kroz preduzimanje neophodnih aktivnosti za izmjene postojećih odnosno uspostavljanje novih pravnih okvira kojim ce se tretirati problematika žrtava torture. Uporedo s tim, radili smo na jačanju mreže kroz izgradnju kapaciteta naših članova, te širenju mreže Zajedno protiv torture u BiH.

U toku trajanja projekta, realiziran je veliki broj aktivnosti, s ciljem doprinosa poboljšanju položaja žrtava torture u Bosni i Hercegovini. Tako je urađena procjena statusa žrtava torture koja je pokazala poražavajuće rezultate, a koji govore da preko 78 %, od ukupno 1016 ispitanika nema riješen status niti po alternativnim rješenjima ( Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom FBiH – status civilne žrtve rata, Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica – status pripadnika vojske ), odnosno kompatibilnim zakonskim rješenjima u RS-u, te po propisima Brčko Distrikta BiH – Odluka Vlade BD BiH ).

Sa rezultatima procjene obratili smo se predstavnicima vlasti na svima nivoima, održali veliki broj sastanaka sa nosiocima političkih funkcija, predstavnicima političkih stranaka pozicije i opozicije, sa zahtjevom za hitno rješavanje statusa žrtava torture.

U okviru projekta održano je 25 sastanaka Mreže sa ciljem planiranje, definiranja i analiziranja aktivnosti i modela realizacije projekta, 25 Okruglih stolova na temu statusa žrtava torture, dvije konferencije na temu Zakona o pravima žrtava torture, 10-ak treninga iz oblasti psihosocijalne podrške i rehabilitacije, odnosa sa medijima, pisanje projekata, upravljanje projektnim ciklusom i evaluacija, Umrežavanje i rad mreža itd.

Jedna od aktivnosti u okviru projekta jeste i peticija podrške Zakonu o pravima žrtava torture putem koje smo, za nepuna dva mjeseca, uspjeli prikupiti preko 55 000 potpisa.

Finansiranje projekta je završeno sa 31.05.2013. godine, ali stav članica mreže jeste da sa aktivnostima zacrtanim projektnim prijedlogom nastavimo i dalje, s ciljem što hitnijeg usvajanja Zakona o pravima žrtava torture u Bosni i Hercegovini.